Regulamin
1. wprowadzenie
Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu obiektów noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę pomiędzy właścicielem obiektu a klientem uważa się za zawartą.
2. rezerwacja zaliczkowa
Rezerwacji zaliczkowej obiektu dokonuje się za pomocą telefonu lub wiadomości elektronicznej. Rezerwacja zaliczkowa wymaga wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji. Wpłacona zaliczka w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi. Po otrzymaniu zaliczki zostanie przesłany klientowi e-mail z potwierdzeniem jej otrzymania a wraz z nim informacja ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu, a w szczególności z danymi kontaktowymi do osoby, która w dniu przyjazdu przekaże klucze. W dniu rozpoczęcia pobytu klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za pobyt osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
3.rezerwacja z użyciem karty kredytowej.
Istnieje możliwość rezerwacji apartamentu przy użyciu karty kredytowej. Klient może podać numer karty kredytowej i wyrazić zgodę na pobranie zaliczki lub też pełnej opłaty  za zamówiony pobyt. Może również wyrazić zgodę na blokadę określonej sumy na karcie kredytowej(pre-autoryzacji). W przypadku pre-autoryzacji istnieje możliwość zapłacenia za pobyt w dniu przyjazdu gotówka lub inną kartą, wówczas zablokowana suma zostanie zwrócona. Preautoryzowana suma zostanie pobrana w przypadku niepojawienia się gościa w obiekcie lub też w przypadku zbyt późnej rezygnacji z zamówionej usługi.  
4. zakres umowy najmu
Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii klienta. Szczegóły ceny są podane w zestawieniu cenowym przed zatwierdzeniem rezerwacji. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie apartamentu. Właściciel nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu.
5. przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd
Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed wyjazdem, o planowanej godzinie zdania kluczy lub zostawić je w miejscu ustalonym przez osobę odpowiedzialną. Doba noclegowa rozpoczyna się o 14.00 i trwa do godzina 12.00 dnia następnego, chyba że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do zapłaty należności wynikającej z rezerwacji nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste).
6. obowiązki klienta
 Przy meldunku klient obowiązany jest do okazania dowodu tożsamości ( dowód osobisty, paszport).
W apartamentach z piecami lub kominkiem obowiązuje całkowity zakaz ich używania
Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej telefonicznie  lub mailowo o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną na zgłoszeniu, osoba odpowiedzialna za udostępnienie apartamentu może odmówić wydania kluczy do obiektu. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie niepogorszonym. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o ewentualnych uszkodzeniach, zniszczeniach i brakach zastanych w obiekcie , zgubieniu kluczy oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Za zgubienie kluczy klient ponosi opłatę w wysokości 300 zł.  Równowartość szkód oraz koszt ich usunięcia pokrywa klient. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.
7. zmiany w rezerwacji
a) Zmiana terminu pobytu
Po dokonaniu wpłaty zaliczki jej zwrot nie przysługuje. Istnieje natomiast możliwość zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zaliczki pod warunkiem, iż klient powiadomi osobę odpowiedzialną na co najmniej trzy dni przed terminem pierwotnej rezerwacji, pod warunkiem, że w nowym terminie wybrany apartament jest dostępny. W przypadku zmiany terminu rezerwacji należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z osobą odpowiedzialną. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie lub droższego apartamentu- wymagana jest dopłata różnicy w cenie. Opłatę należy uiścić w całości w dniu przyjazdu.
b) Przedłużenie pobytu
   Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć, po wcześniejszym ustaleniu tego z   osobą odpowiedzialną, pod warunkiem, że apartament ten jest dostępny. W przypadku chęci przedłużenia pobytu, klient zobowiązany jest skontaktować się z osobą odpowiedzialną  telefonicznie lub osobiście do godziny 10.00 dnia, w którym pierwotnie apartament powinien zostać opuszczony i najpóźniej do godziny 13.00 tego samego dnia powinna zostać opłacona kolejna doba. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w innym apartamencie.
c) Zmiana liczby osób
Liczba osób może ulec zmianie. W tym przypadku, klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej osobiście lub telefonicznie.
8. przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę
W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za obiekt o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.
9. bezpłatny pobyt dziecka
Dzieci do lat 4 śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.
10. opłata za zwierzęta
Jeżeli na stronie internetowej obiektu nie zaznaczono inaczej, istnieje możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia. Właściciel zwierzęcia zobowiązuje się do sprzątania po zwierzęciu każdego dnia.
11. wystąpienie siły wyższej
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
12. Serwis pokojowy tj sprzątanie, ścielenie łóżek, sprzątanie łazienki zapewniamy codziennie w godzinach 8-13. Pościel wymieniana jest raz w tygodniu. Na życzenie klienta wymieniamy ją częściej, w tym celu należy zgłosić to pracownikowi apartamentów w godzinach jego pracy tj 8-13, dzień wcześniej , osobiście, bądź poprzez wywieszenie na klamce informacji. Jeśli chcą Państwo wymienić ręczniki, prosimy zostawić je na podłodze.
13. W całym obiekcie obowiązuje kategoryczny zakaz palenia. Osoby łamiące ten zakaz ponoszą opłatę dodatkową w wysokości 500 zł.
14. Przy dłuższych pobytach istnieje możliwość  negocjacji cen. Wystawiamy faktury VAT.
15. Cisza nocna obowiązuje od 22.00-6.00
16. Wyposażenie apartamentów stanowi własność przedsiębiorstwa, w związku z tym są przeznaczone tylko do użytku gości na miejscu i na czas pobytu.
17.  Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.